کلینیک دامپزشکی روژان
واکسیناسیون گربه سانان

توصیه نامه تجویز واکسن گربه سانان

در این مقاله همه چیز درخصوص تجویز واکسن گربه سانان بررسی شده است ، با ما همراه باشید؛

 

واکسیناسیون بر علیه پاروویروس

آنتی ژن:

پاروویروس گربه سانان (ب) عامل پن لکوپنی گربه‌ها

انواع واکسن (الف):

واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت یافته

موضعی زنده تخفیف حدت یافته

واکسن غیرفعال شده ادجوانت دار تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کمتر از ۱۲ هفته:

اگر ۶ هفته و یا بزرگتر باشند کلینیسین های بایست در اولین ویزیت و هر ۳ تا ۴ هفته تا ۱۲ هفتگی و یا بعد از آن واکسیناسیون را انجام دهند.

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

دو دوز به فاصله زمانی ۳ تا ۴ هفته

واکسیناسیون یادآور:

یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه و بعد از آن، هر ۳ سال یکبار واکسن تجویز می‌شود.

توضیحات:

برای تمام گربه‌ها بسیار توصیه می‌شود.

در اکثر گربه‌ها در نتیجه انجام واکسیناسیون یادآور، یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه، ایمنی لازم ایجاد می‌شود. که برای مدت سه سال و یا شاید تا پنج سال باقی می‌ماند.

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نباید در بچه گربه‌های کمتر از ۴ هفته و نیز مادران باردار تجویز شود.

 

واکسیناسیون بر علیه هرپس ویروس و کلسی ویرس گربه سانان

آنتی ژن :

هرپس ویروس تیپ یک گربه سانان (FHV-1) + کلسی ویروس گربه سانان

انواع واکسن (الف):

واکسن ترکیبی زنده تخفیف حدت یافته تزریقی

واکسن ترکیبی غیرفعال شده ادجوانت دار تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کمتر از ۱۲ هفته:

اگر ۶ هفته و یا بزرگتر باشند کلینیسین هامی بایست در اولین ویزیت و هر ۳ تا ۴ هفته تا ۱۲ هفتگی و یا بعد از آن واکسیناسیون را انجام دهند. (چ)

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

دو دوز به فاصله زمانی ۳ تا ۴ هفته

واکسیناسیون یادآور:

یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه و بعد از آن، هر ۳ سال یکبار واکسن تجویز می‌شود.

توضیحات:
برای تمام گربه‌ها بسیار توصیه می‌شود.

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نباید در مادران گربه باردار تجویز شود.

 

واکسیناسیون بر علیه هرپس ویروس نوع موضعی

آنتی ژن:

هریس ویروس تیپ یک گربه سانان (FHV-1) + کلی ویروس گربه سانان

انواع واکسن (الف):

واکسن ترکیبی زنده تخفیف حدت یافته

موضعی
واکسیناسیون اولیه گربه‌های کمتر از ۱۲ هفته:

اگر ۶ هفته و یا بزرگتر باشند کلینیسین های بایست در اولین ویزیت و هر ۳ تا ۴ هفته تا ۱۲ هفتگی و یا بعد از آن واکسیناسیون را انجام دهند. (د)

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

یک تک دوز کفایت می‌کند

واکسیناسیون یادآور:

یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه و بعد از آن، هر ۳ سال یکبار واکسن تجویز می‌شود.

توضیحات:
برای همه گربه‌ها بسیار توصیه می‌شود.

ممکن است به عنوان جایگزین فراورده‌های تزریقی مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است در گربه‌هایی که در مناطق اندمیک بیماری‌های تنفسی پرورش یافته‌اند و یا قصد وارد شدن به این مناطق را دارند (به عنوان مثال گربه داریها، مسافرت، خانه‌ها و ساختمانهای نگهداری گربه) واکسن تزریقی استفاده شود. واکسن زنده تخفیف حدت یافته در مادران باردار نباید تجویز شود.

 

واکسیناسیون بر علیه هاری نوع یکساله

آنتی ژن:

هاری
انواع واکسن:

واکسن غیرفعال شده ادجوانت دار

تزریقی – یکساله (ه)

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

برای واکسیناسیون توصیه نمی‌شود.

واکسیناسیون اولیه بزرگتر از ۱۲ هفته:

یک تک دوز کفایت می‌کند

واکسیناسیون یادآور:

یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه و سپس سالانه

توضیحات:
برای تمام گربه‌ها بسیار توصیه می‌شود.

واکسیناسیون هاری گربه‌ها در بعضی مناطق کشور آمریکا توسط قانون ضروری شده است و دامپزشکان می‌بایست قوانین مربوط به نوع واکسن و فاصله زمانی واکسیناسیون را رعایت کنند.

 

واکسیناسیون بر علیه هاری نوع ۳ ساله

آنتی ژن:

هاری
انواع واکسن:

واکسن غیرفعال شده ادجوانت دار

تزریقی – ۳ ساله (ه)

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

برای واکسیناسیون توصیه نمی‌شود.

واکسیناسیون اولیه بزرگتر از ۱۲ هفته:

یک دوز

واکسیناسیون یادآور:

یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه و سپس هر ۳ سال

توضیحات:
برای تمام گربه‌ها بسیار توصیه می‌شود.

واکسیناسیون هاری گربه‌ها در بعضی مناطق کشور آمریکا توسط قانون ضروری شده است و دامپزشکان می‌بایست قوانین مربوط به نوع واکسن و فاصله زمانی واکسیناسیون را رعایت کنند.

واکسن بر علیه هاری نوع یکساله

 

واکسیناسیون بر علیه هاری نوع همراه با ویروس آبله قناری

آنتی ژن:

هاری

انواع واکسن:

به همراه ویروس آبله قناری نوسازی شده تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

یک دوز برای گربه‌های ۸ هفته

واکسیناسیون اولیه گربه‌های بزرگتر از ۱۲ هفته:

یک تک دوز کفایت می‌کند

واکسیناسیون یادآور:

یکسال بعد از واکسیناسیون اولیه و سپس سالانه

توضیحات:

واکسن هاری نوسازی شده می‌تواند به عنوان جایگزین فراورده‌های سالانه مورد استفاده قرار گیرد.
این واکسن فاقد ادجوانت بوده و التهاب بعد از واکسیناسیون آن ناچیز می‌باشد اما هنوز کاملاً مشخص نشده که آیا این واکنش می‌تواند سارکومای وابسته به واکسن را کاهش دهد؟

 

واکسیناسیون بر علیه درماتوفیتوز

آنتی ژن:

میکروسپوروم کنیس microsporam canis

انواع واکسن:

غیرفعال شده ادجوانت دار تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

برای گربه‌های کوچکتر از ۱۶ هفته واکسن تأیید نمی‌شود.

واکسیناسیون اولیه ۱۲ گربه‌های هفته و بزرگتر:

اولین دوز در ۱۶ هفتگی و یا بزرگتر از آن به صورت زیرجلدی تجویز شده

دوز بعدی ۱۲ تا ۱۶ روز بعد و سومین دوز ۲۶ تا ۳۰ روز بعد از دوز دوم تجویز می‌شود.

واکسیناسیون یادآور:

ذکر نشده است

توضیحات:
برای استفاده رایج توصیه نمی‌شود.

واکسیناسیون می‌تواند به عنوان یکی از برنامه‌های ترکیبی جهت کنترل میکروسپوروم کنیس در مناطق اندمیک و یا به صورت انفرادی در گربه‌ها به عنوان یک درمان الحاقی جهت تسریع در بهبودی علائم بالینی مورد استفاده قرار گیرد. (ز)

 

واکسیناسیون بر علیه بوردتلا برونکوسپتیکا

آنتی ژن:

بوردتلا برونکوسپتیکا

انواع واکسن:

واکسن زنده تخفیف حدت یافته موضعی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

یک دور (۰.۲ml) به صورت داخل بینی برای گربه‌های ۴ هفته و بزرگتر از آن.

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ گربه‌های هفته و بزرگتر:

یک دوز (۰.۲ ml) به صورت داخل بینی

واکسیناسیون یادآور:

ذکر نشده است

توضیحات:

برای استفاده رایج توصیه نمی‌شود. برای آن دسته از گربه‌ها که در محیطی پرورش یافته‌اند که در آن بیماری بالینی ناشی از عفونت بوردتلا برونکوسپتیکا مورد تأیید قرار گرفته و یا گربه‌هایی که می‌خواهند به این محیطها وارد شوند، واکسیناسیون در نظر گرفته می‌شود.

 

واکسیناسیون بر علیه ژیاردیا لامبلیا

آنتی ژن:

ژیاردیا لامبلیا

انواع واکسن:

غیرفعال شده ادجوانت دار تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

دو دوز به فاصله زمانی ۳ تا ۴ هفته برای گربه‌های جوان از ۸ هفتگی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

دو دوز به فاصله ۴ هفته

واکسیناسیون یادآور:

سالانه

توضیحات:

برای استفاده رایج توصیه نمی‌شود. واکسیناسیون می‌تواند به عنوان یکی از برنامه‌های ترکیبی جهت کنترل ژیاردیا لامبلیا در محیطی که در آن بیماری بالینی ناشی از عفونت ژیاردیا مورد تأیید قرار گرفته، استفاده شود.

خوره در سگ و گربه (Chorea)
ادامه مطلب

 

واکسیناسیون بر علیه لوسمی گربه سانان

آنتی ژن:

ویروس لوسمی گربه سانان (FeLV)

انواع واکسن:

واکسن کشته شده ادجوانت دار تزریقی

واکسن کشته شده بدون ادجوانت تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

۳ دوز به فاصله ۳ تا ۴ هفته برای گربه‌های جوان از ۸ هفتگی (و)

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

دو دوز به فاصله ۳ تا ۴ هفته (و)

واکسیناسیون یادآور:

سالانه

توضیحات:

برای گربه‌هایی که در خانه و یا محیطهایی FeLV منفی محدود نمی‌شوند، توصیه می‌شود. بیشتر برای گربه‌هایی بزرگتر از ۱۶ هفته اهمیت دارد.

برای گربه‌های زیر ۱۶ هفته‌ای که خطر کمی از لحاظ در معرض قرار گرفتن با گربه‌های عفونی FeLV آن‌ها را تهدید می‌کند و یا اصلاً تهدید نمی‌کند، توصیه نمی‌شود.

 

واکسیناسیون بر علیه کلامیدا فیلافلیس

آنتی ژن:

کلامیدا فیلافلیس (Chlamyda philafelis)

انواع واکسن:

واکسن زنده تخفیف حدت یافته تزریقی

غیرفعال شده ادجوانت دار تزریقی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

۲ دوز به فاصله ۳ تا ۴ هفته برای گربه‌های جوان از ۹ هفتگی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

دو دوز به فاصله ۳ تا ۴ هفته (و)

واکسیناسیون یادآور:

سالانه

توضیحات:

برای استفاده رایج توصیه نمی‌شود.

برای محیطهایی که عفونت کلامیدیا پسیتاسی، به عنوان یک بیماری بالینی مورد تشخیص قرار گرفته، استفاده آن در گربه‌ها توصیه می‌شود.

 

واکسیناسیون بر علیه پرتیونیت عفونی گربه سانان

آنتی ژن:

ویروس پرتیونیت عفونی گربه سانان (FIP)

انواع واکسن:

واکسن زنده تخفیف حدت یافته موضعی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

برای گربه‌های کوچکتر از ۱۶ هفته توصیه نمی‌شود.

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

دو دوز به فاصله زمانی ۳ تا ۴ هفته برای گربه‌های ۱۶ هفته و بزرگتر

واکسیناسیون یادآور:

سالانه

توضیحات:

توصیه نمی‌شود. در حال حاضر شواهد کافی مبنی بر اینکه واکسن می‌تواند باعث ایجاد حفاظت بالینی در برابر بیماری شود وجود ندارد.

 

واکسیناسیون بر علیه بیماری نقصان ایمنی گربه سانان

آنتی ژن:

ویروس نقصان ایمنی گربه سانان FIV

انواع واکسن:

ویروس کاملِ کشته شده ادجوانت دار تزریقی (ح)

واکسیناسیون اولیه گربه‌های کوچکتر از ۱۲ هفته:

۳ دوز به فاصله زمانی ۲ تا ۳ هفتگی در گربه‌های جوان از سن ۸ هفتگی

واکسیناسیون اولیه گربه‌های ۱۲ هفته و بزرگتر:

۳ دوز به فاصله زمانی ۲ تا ۳ هفته

واکسیناسیون یادآور:

سالانه

توضیحات:

برای استفاده رایج توصیه نمی‌شود. واکسیناسیون برای گربه‌هایی که در محیطهای بسته و FIV منفی محدود نمی‌شوند مورد نظر قرار گرفته می‌شود. (ط)

الف: واکسن‌های تزریقی حاوی آنتی ژن‌های FHV, FPV و کلسی ویروس گربه سانان (همراه یا بدون کلامیدیا می‌بایست تا آنجائیکه ممکن است در پایین‌ترین قسمت خارجی اندام حرکتی راست تزریقی شوند. واکسن‌های مونووالانت تزریقی FIV می‌بایست تا آنجائیکه ممکن است در پایین‌ترین قسمت اندام حرکتی چپ تزریق شوند – واکسن حاوی آنتی ژن هاری (ترکیب شده با هر آنتی ژن دیگر) تا آنجائیکه ممکن است در پائین ترین قسمت خارجی اندام حرکتی خلفی راست تجویز شوند. واکسن‌های حاوی آنتی ژن FeLV (ترکیب شده با هر آنتی ژن دیگر بجز ویروس هاری) تا آنجائیکه ممکن است در پایین‌ترین قسمت خارجی اندام حرکتی خلفی چپ تجویز شوند.

ب: عامل ایجاد پن لوکوپنی گربه‌ها

ج: برای گربه‌های بدون والدین و یا گربه‌هایی که خطر بالای روبرو شدن با بیماری را دارند واکسیناسیون ممکن است در سن ۴ هفتگی مورد تأیید قرار گیرد.

د: برای گربه‌های بدون والدین و یا گربه‌هایی که خطر بالای روبرو شدن با بیماری را دارند واکسیناسیون ممکن است در سن ۲ هفتگی مورد تأیید قرار گیرد.

ه: روش خاص تجویز واکسیناسیون مورد احتیاج است برای دریافت جزئیات باید به اطلاعات ارائه شده فراورده دقت شود. این فراورده برای تجویز واکسیناسیون اولیه و نیز یکسال بعد مورد تأیید قرار گرفته است که بعد از آن هر ۳ سال یکبار از واکسنهای ۳ ساله استفاده می‌شود. اگرچه فاصله زمانی واکسیناسیون می‌بایست بر طبق قوانین منطقه باشد.

و: قبل از واکسیناسیون بهتر است آزمایش برای تشخیص عفونت FeLV انجام شود چرا که واکسیناسیون برای گربه‌های آلوده به FeLV سودی ندارد.

ز: این فراورده همان واکسن بوردتلا سگ‌ها نمی‌باشد. واکسن بوردتلا سگ‌ها نباید برای گربه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

ح: در حال حاضر (سال ۲۰۰۵) تنها شکل قابل دسترس واکسن FIV، این شکل می‌باشد.

ط: بعضی از واکسن‌های FIV باعث ایجاد آنتی بادی در بدن می‌شوند که در آزمایشات حال حاضر با آنتی بادی‌هایی که در حالت بیماری در بدن ایجاد می‌شود. غیرقابل تشخیص می‌باشند لذا این آنتی بادی ممکن است تحت عنوان عفونت قلمداد شوند. گربه‌ها قبل از انجام واکسیناسیون اولیه می‌بایست از لحاظ منفی بودن، آزمایش شوند.

 

منفرد کردن برنامه واکسیناسیون

اثرات سودمند واکسیناسیون کاملاً مشخص است اما گاهی اوقات به صورت انفرادی واکسن می‌تواند اثرات زیان آوری را ایجاد کند. در تمام مراحل درمانی اثرات سودمند واکسیناسیون بسیار مهمتر از خطرات آن می‌باشد. برای آنکه بتوانیم برای تجویز یک واکسن بخصوص در یک گربه خاص تصمیم گیری کنیم می‌بایست.بیماران متعدد و موارد متغیر یک واکسن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

بیماران می‌بایست بر اساس میزان خطر قرار گرفتن در معرض عفونت (که مستلزم پیدا کردن راه انتقال عامل می‌باشد) و انتظار پاسخ در برابر بیماری (احتمال ایجاد عفونت، احتمال شدت بیماری در صورتیکه عفونت ایجاد شود) مورد ارزیابی قرار گیرند.

موارد متغیر واکسن شامل در نظر گرفتن میزان واکسینه شدن برای دریافت سود مناسب، در نظر گرفتن پاسخ مناسب واکسیناسیون (کفایت در جلوگیری از عفونت و کفایت در کاهش شدت بیماری در صورت ایجاد بیماری) و در نظر گرفتن احتمال و شدت عوارض نامطلوب ناشی از واکسن می‌باشد.

برنامه واکسیناسیون پیشنهاد شده برای در نظر داشتن این موارد متغیر طرح ریزی شده است.

 

آیا می دانید رایج‌ترین بیماری در سگ و گربه چیست؟

در این مقاله رایج‌ترین بیماریها یا مشکلات در سگ و گربه به ترتیب معرفی خواهد شد. این نتایج بر اساس ۱.۵ میلیون بیمه حیوان خانگی از سراسر دنیا برای بیش از ۵۵۰ هزار حیوان خانگی در سال ۲۰۱۵ جمع آوری شده و در مجله DVM360  منتشر شده است. آیا در کلینیک دامپزشکی شما نیز نتایج همینگونه است؟

 

رایج‌ترین بیماری‌ها و مشکلات در سگ‌ها

 1. التهاب پوست آلرژیک
 2. التهاب گوش خارجی
 3. تومرهای خوش خیم پوست
 4. عفونت‌های پوستی
 5. آرتورز
 6. بیماری‌های دهان و دندان
 7. مشکلات گوارشی
 8. بیماری‌های روده
 9. التهاب مثانه و عفونت دستگاه ادراری
 10. جراحت‌های بافت نرم

رایج‌ترین بیماری‌ها و مشکلات در گربه‌ها

 1. التهاب مثانه
 2. بیماری‌های دهان و دندان و لثه
 3. بیماری‌های مزمن کلیوی
 4. مشکلات گوارشی
 5. پرکاری تیرویید
 6. مشکلات روده
 7. دیابت بیماری قند
 8. بیماری‌های عفونی دستگاه تنفس فوقانی (سرما خوردگی)
 9. التهاب پوستی آلرژیک
 10. بیماری‌های التهاب معده

 

 

در این مقاله همه چیز درخصوص تجویز واکسن گربه سانان بررسی شد.

جهت دریافت اطلاعات رایگان بیشتر به وبسایت و پیج ما سر بزنید.

 

 

بهترین کیلینیک دامپزشکی تهران کجاست؟

 

کیلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱